27 Th3

TÍNH TỪ NGẮN – TÍNH TỪ DÀI

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Cùng học về tính từ ngắn và tính từ dài.

Xem
16 Th3

Định nghĩa – vị trí tính từ trong câu Tiếng Anh

Adjective - Tính từ

Xem