TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ 2

(ADJECTIVES AND ADVERDS)

 

II. Trạng từ (Adverb)

 

  • Là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay những trạng từ khác mà nó đi cùng.

Ví dụ:
He walks slowly. (slowly bổ nghĩa cho động từ walks)
My father is really proud of me. (really bổ nghĩa cho tính từ proud)
He speaks Spanish fluently. (fluently bổ nghĩa cho động từ speaks)
The little girl runs quickly. (quickly bổ nghĩa cho động từ runs)

 

She drives very carefully.
Câu này có hai trạng từ (adverbs)
– Trạng từ very bổ nghĩa cho trạng từ carefully)
– Trạng từ carefully bổ nghĩa cho động từ drives

 

Cách hình thành trạng từ:

  • Để đổi từ tính từ sang trạng từ, chỉ cần thêm -ly sau tính từ

Ví dụ:
cheap (adj)  -> cheaply (adv);
careful (adj) -> carefully (adv)

* Nếu tính từ tận cùng bằng -y, thay thế y bằng -ily.
Ví dụ:
busy (adj) -> busily (adv)
lucky (adj) -> luckily (adv)

  • Tuy nhiên, có rất nhiều trạng từ không theo quy tắc trên, thường ta phải học thuộc lòng

good (adj) -> well (adv)
early (adj) -> early (adv)
fast (adj) -> fast (adv)
hard (adj) -> hard (adv)
high (adj) -> high (adv)
late (adj) -> late (adv)
near (adj) -> near (adv)
straight (adj) -> straight (adv)
wrong (adj) -> wrong (adv)

 

Bài tập thực hành 2 [Bấm vào link dưới đây]

Đổi tính từ thành trạng từ đúng

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.