1 Th4

Tính từ trong Tiếng Anh

Bài học, bài tập thực hành về tính từ

Xem
27 Th3

So sánh hơn – Comparative

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: So sánh hơn với tình từ ngắn và tính từ dài.

Xem
27 Th3

TÍNH TỪ NGẮN – TÍNH TỪ DÀI

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Cùng học về tính từ ngắn và tính từ dài.

Xem
16 Th3

Tính từ và Trạng từ

Làm sao để nhận biết tính từ và trạng từ?

Xem
16 Th3

Trạng từ – Định nghĩa – cách thành lập

Adverb - trạng từ

Xem
16 Th3

Định nghĩa – vị trí tính từ trong câu Tiếng Anh

Adjective - Tính từ

Xem