8 Th4

Định Lượng Từ

Lý thuyết, bài tập phân biệt các loại từ chỉ số lượng trong Tiếng Anh

Xem
2 Th4

Mạo Từ

Lý thuyết, bài tập về mạo từ trong Tiếng Anh

Xem
1 Th4

Phân loại Trạng Từ

Lý thuyết, bài tập về các loại Trạng Từ thường gặp trong Tiếng Anh

Xem
1 Th4

Trạng Từ trong Tiếng Anh

Lý thuyết, bài tập thực hành về trạng từ và các cấu trúc liên quan đến trạng từ trong Tiếng Anh

Xem
1 Th4

Tính từ trong Tiếng Anh

Bài học, bài tập thực hành về tính từ

Xem
28 Th3

Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Lý thuyết, bài tập thực hành chia thì Hiện Tại Hoàn Thành

Xem
28 Th3

Thì Quá Khứ Đơn

Xem
28 Th3

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn

Xem
25 Th3

Thì Hiện Tại Đơn

Tự học ngữ pháp Tiếng Anh - Thì Hiện Tại Đơn

Xem
21 Th2

Mệnh đề quan hệ – định nghĩa – chức năng

Xem