21 Th7

NGOẠI KHÓA HÈ 2023

06/08/2023 Trò chơi tập thể - Thi đua đồng đội Thử tài giải mã mật thư Tiếng Anh Chiến thắng phần thưởng

Xem
25 Th10

Bài 4: Thì Tương Lai Gần – Bài Tập Thực Hành

Xem
25 Th10

Bài 2: Thì Tương Lai Gần – Dấu Hiệu – Cách Sử Dụng

Xem
25 Th10

Bài 1: Công Thức Thì Tương Lai Gần

Xem
4 Th10

Bài 6 – Động Từ Không Chia Hiện Tại Tiếp Diễn

Xem
26 Th9

Bài 2: Quy Luật Thêm -ing

Xem
24 Th9

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

Xem
24 Th9

Bài 5 – Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Xem
24 Th9

Bài 3 – Cách sử dụng Hiện Tại Tiếp Diễn

Xem
24 Th9

Bài 1: Công Thức Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Xem