8 Th4

Định Lượng Từ

Lý thuyết, bài tập phân biệt các loại từ chỉ số lượng trong Tiếng Anh

Xem
1 Th4

Phân loại Trạng Từ

Lý thuyết, bài tập về các loại Trạng Từ thường gặp trong Tiếng Anh

Xem
1 Th4

Trạng Từ trong Tiếng Anh

Lý thuyết, bài tập thực hành về trạng từ và các cấu trúc liên quan đến trạng từ trong Tiếng Anh

Xem
1 Th4

Tính từ trong Tiếng Anh

Bài học, bài tập thực hành về tính từ

Xem
28 Th3

Bài tập giới từ

Các bài luyện tập thực hành giới từ trong Tiếng Anh từ dễ đến khó

Xem
28 Th3

Giới Từ Trong Tiếng Anh

Lý thuyết, bài tập thực hành về giới từ trong Tiếng Anh

Xem
28 Th3

Thì Quá Khứ Đơn

Xem
28 Th3

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Xem
21 Th2

Mệnh đề quan hệ – định nghĩa – chức năng

Xem
6 Th1

Who / Whom / Which / That / Whose

Xem