27 Th3

So sánh hơn – Comparative

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: So sánh hơn với tình từ ngắn và tính từ dài.

Xem
27 Th3

TÍNH TỪ NGẮN – TÍNH TỪ DÀI

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Cùng học về tính từ ngắn và tính từ dài.

Xem