Bài kiểm tra hiện tại đơn

 

Lưu ý trước khi làm bài:

 

– Viết câu trả lời theo đúng định dạng yêu cầu của từng đề bài (Viết Hoa, chấm câu… đúng chỗ)

– Không bấm Dấu Cách (thanh dài nhất) trên bàn phím khi bắt đầu câu trả lời hoặc khi kết thúc câu trả lời.

– Mỗi từ cách nhau bằng 1 dấu cách (không bấm nhiều dấu cách giữa các từ)

– Các dấu chấm phẩy nằm sát ngay từ trước nó.

+ Chấm phẩm đúng: Một, hai, ba.

+ Chấm phẩy sai: Một , hai , ba .