Bài 2: Quy luật thêm -ing

[Rules for -ing form]

Khi chia thì Hiện Tại Tiếp Diễn, ta cần động từ thêm –ing, dưới đây là một số nguyên tắc căn bản khi thêm –ing vào sau động từ

 

1. Trong đa số trường hợp, chỉ đơn giản thêm đuôi “-ing” vào sau động từ.

sing –> singing

cook –> cooking

see –> seeing

 

2. Các động từ tận cùng bằng “-e”, bỏ “-e”  trước khi thêm “-ing

ride –> riding

make –> making

write –> writing

  • Tuy nhiên, không bỏ “-e” nếu động từ tận cùng bằng “ee”

flee –> fleeing

free –> freeing

see –> seeing

 

3. Nhân đôi phụ âm cuối khi trước nó là MỘT nguyên âm

sit –> sitting

run –> running

prefer –> preferring

 

Tuy nhiên, trường hợp này có rất nhiều ngoại lệ. Do đó, để đảm bảo chính xác, nên kiểm tra từ điển và học thuộc lòng đối với mỗi trường hợp

 

Ví dụ

 

begin –> beginning       nhưng     happen –> happening

kidnap –> kidnapping   nhưng     develop –> developing

refer –> referring          nhưng     offer –> offering

 

Lưu ý

  • KHÔNG nhân đôi các phụ âm: ‘w, x, y’

play –> playing      [không viết: playying]

fix –> fixing           [không viết: fixxing]

mow –> mowing   [không viết: mowwing]

 

  • KHÔNG nhân đôi khi trước phụ âm có HAI nguyên âm

cook –> cooking [không viết cookking]

eat –> eating      [không viết eatting]

 

4. Động từ tận cùng bằng “-ie”, đổi “-ie” thành “-y” rồi thêm “-ing”.

 

lie –> lying

die –> dying

tie –> tying

 

5. Động từ  tận cùng là “-c”, thêm chữ “-k” trước khi thêm  “-ing“.

 

picnic –> picnicking

panic –> panicking

Traffic –> trafficking

 

Bài tập thực hành

Lưu ý: để dễ theo dõi tiến độ học tập của bạn, tất cả các bài tập dưới đây nằm trên một trên một trang Web bài tập riêng, hoàn toàn MIỄN PHÍ, nhưng bạn cần phải đăng ký tạo tài khoản để có thể tham gia làm bài và được sửa bài. [Xem hướng dẫn tạo tài khoản tại đây]

 

Bài 1 – Thêm ‘-ing’ cho động từ

Bài 2 – Thêm ‘-ing’ cho động từ (2)

 

 

Xem thêm

 

Bài 1 – Công Thức

Bài 3 – Ý nghĩa Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 4 – Dấu hiệu nhận biết

Bài 5 – Hiện Tại Đơn và Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 6 – Những động từ không chia Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm