7 Thì Căn Bản Trong Tiếng Anh

[7 Tenses in English – Basic]

 

1. Thì Hiện tại đơn – Present Simple

 

Bài 1 – Hiện Tại Đơn với động từ TO BE

Bài 2 – Hiện Tại Đơn với động từ CAN

Bài 3 – Hiện Tại Đơn với động từ thường

Bài 4 – Ý Nghĩa Thì Hiện Tại Đơn

Bài 5 – Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên với thì Hiện Tại Đơn

Bài 6 – Câu hỏi với ‘How often..?’

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

 

2. Thì Hiện tại tiếp diễn – Present Continuous

 

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Quy luật thêm -ing

Bài 3 – Ý nghĩa Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 4 – Dấu hiệu nhận biết

Bài 5 – Hiện Tại Đơn và Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 6 – Những động từ không chia Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

 

3. Thì Quá Khứ Đơn – Past Simple

Đang cập nhật …

Bài 1 – Quá Khứ Đơn với động từ To Be

Bài 2 – Quá Khứ Đơn với động từ CAN

Bài 3 – Quá Khứ Đơn với động từ thường

Bài 4 – Dấu hiệu nhận biết Quá Khứ Đơn

Bài 5 – Khi nào sử dụng Quá Khứ Đơn?

Bài 6 – Quá Khứ Đơn và Hiện Tại Hoàn Thành

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

 

4. Thì Quá Khứ Tiếp Diễn – Past Continuous

Đang cập nhật …

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Cách sử dụng

Bài 3 – Dấu hiệu nhận biết

Bài 4 – Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bài 5 – Bài tập thực hành thêm

5. Tương lai gần – Near Future

Đang cập nhật …

 

6. Tương lai đơn – Future Simple

Đang cập nhật …

7. Hiện tại hoàn thành – Present Perfect

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Cách sử dụng

Bài 3 – Dấu hiệu nhận biết

Bài 4 – Thì Hiện Tại Hoàn Thành trong Câu Hỏi

Bài 5 – Phân biệt giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Bài 6 – Been và Gone

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm